परत तीच वेळ आली आहे | It’s That Time Again

आपल्या आयुष्याच्या अनेक रहस्यांपैकी ‘काळ’ हे एक मोठे गूढ आहे. काळ हा सर्वोत्तम कथाकार आहे आणि त्यासारखा कोणी साक्षीदारही नाही. बाह्य जगतात काळ प्रत्येकासाठी अगदी एकसारखा धावत असतो, तरीही, वेळ पटकन निघून जाते की रखडत जाते, हे प्रत्येकाच्या मानसिक अवस्थेवर अवलंबून असते.